Agentura osobní asistence a sociálního poradenství


 


Slovo ředitelky organizace:

Vážení přátelé,
máte před sebou webové stránky sociální služby, která má dle zákona č. 108/2006 Sb. § 39, název osobní asistence.
Jak již z názvu vyplývá, odborně vyškolení pracovníci asistují při úkonech péče o vlastní osobu a úkonech zvládnutí soběstačnosti, kdy cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným onemocněním a senioři.
Věkově to jsou děti od 3 do 15 let, dorost od 16 do 18 let, dospělí od 19 do 64 let věku a dále senioři od 65 let věku.
Jsme terénní sociální služba a tudíž navštěvujeme své klienty v jejich domácnosti.
Úkony, které jsou u klientů prováděny, jsou dány zákonem a jsou uvedeny ve smlouvě s klientem. Zde vždy záleží na klientovi, co, jak a kdy si přeje od naší pomoci.
Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat jejich rozvoj samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují jejich sociální začleňování.
Osobní asistence – sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Na těchto stránkách se také můžete dočíst o aktivitách, které vykonává o.p.s. jako doplnění služby pro klienty, ale i o aktivitách jednotlivých klubů a spolků, kterým poskytujeme „azyl a přístřeší“. Nabízím i několik fotografii z různých akcí.
V další části jsou výroční zprávy a samozřejmě audit.
Doufám, že Vám naše webové stránky pomohou v rozhodování o tom, jak by měla vypadat pomoc profesionála v péči o rodinného příslušníka a využijete telefonní čísla, případně email jako kontaktu.
S poděkováním za důvěru,

Dana Janurová, ředitelka obecně prospěšné společnostiNaše Motto

„Starající se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.”

„I lidé s handicapem mohou plnohodnotně žít.”