O nás

V agentuře os. asistence a sociálního poradenství se koná několikrát do roka školení pracovníků agentury ze školení s registrací MPSV výstupem z tohoto je Osvědčení o absolvování předepsaného počtu hodin (za rok 24). Např.: Gerontooblek, Kufr plný vzpomínek, Verbální dovednosti při zvládání negativních emocí uživatele sociální služby, Základy týmové práce v sociálních službách.

Vedoucí agentury v čele s paní ředitelkou navštívily přímo v Sokolově pořádaný Kongres – Gerontologické dny severozápad. Také ve stejném uskupení byl navštíven desátý výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ve městě Tábor.

Z důvodu zvyšování vzdělanosti a kompetencí u pracovníků organizace spolupracujeme s obcemi, městy, různými kraji a ministerstvy v záležitostech, které se týkají sociálních služeb. Např.: účast na seminářích, setkáváních u kulatých stolů, zúčastnění se na různých přednáškách. Své poznatky předáváme informacemi dále, např.: spolkům, svazům ZP a seniorům. Spolupracujeme s pracovníkem MPSV pro Karlovarský kraj – Implementace politiky stárnutí na krajské úrovni – Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.

V prostorách agentury se konají různé akce např.: svazy z měst a obcí zde pořádají různá setkání, oslavují svátky, narozeniny atp.
Agentura umožnila klubu seniorů z Háječku pravidelné setkávání se s mladší generací, s dětičkami se školky v Sokolově.


Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat-my pracovníci v Agentuře osobní asistence o.p.s. Sokolov za všechna proběhlá akreditovaná školení, která byla sjednána a uskutečněna p. Mgr. Helenou Pressfreund. Spolupracujeme již několik let a p. Helenka je vždy velice příjemná, milá a vstřícná. Školení jsou na velmi profesionální úrovni, ať už přímo od p. Helenky nebo od ní sjednaných školitelů. Jsme velice rádi za zatím proběhlou spolupráci. Vždy získáme nové informace, nebo oprášíme dosavadní. Těší nás příjemná atmosféra, pozitivní myšlení i způsob předávání a upevňování informací. Informace si mnohdy můžeme na místě i ověřit praxí, a to je úplně nejlepší způsob výuky. Také se účastníci nebojí zapojit do nastavené podnětné diskuze, kde si i vzájemně ověřujeme různé druhy informací. Proběhlá školení jsou už naším dlouholetým plánem do zapojení k motivaci školících se pracovníků.
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Dana Janurová, ředitelka organizace
Bc. Dana Kábrtová, vedoucí sociální služby
a kolektiv pracovníků


Žít doma i přes svůj špatný zdravotní či psychický stav, aneb důstojná
pomoc s péčí nejen o stárnoucí generaci našich rodičů
Každý z nás se jednou bude dříve či později potýkat se sníženou soběstačností ať už u sebe nebo u někoho ve svém okolí. Nejlépe je zjistit, zda člověk, který je odkázán na pomoc v péči o svou osobu, může a chce žít doma co nejdéle a mít jakýsi v uvozovkách plnohodnotný život, jaký měl v dřívějším životním období.
V tomto čase rozhodování lidé zvažují, zda ještě vůbec chtějí dál proplouvat životem. U mnohých převládá názor, že jsou už rodině na obtíž a zda vůbec má cenu žít dále, za určitých podmínek a přizpůsobení se jejich věkovému nebo zdravotnímu omezení.
Pro pečující osoby je mnohdy těžké se přizpůsobit různým situacím, kdy dochází ke konfliktům a rozporům jak ve vnějším prostoru vůči pečované osobě, tak i u vnitřního rozpoložení u pečující osoby. Odráží se zoufalost nad osobou, o kterou pečují, pocit nepochopení, pocity nejistoty a také vůbec sounáležitosti s okolím. Pečující se setkávají u svých bližních nejen s vděkem, úsměvem, ale i s agresí, odmítáním a obrannými mechanismy, které člověka neposouvají vpřed.
Pro tyto potřeby, ať už z hlediska základních potřeb člověka, tak i z hlediska morálního a sociálního statutu, jsou v Karlovarském kraji nabízeny služby sociálního charakteru. Jednou z těchto služeb je registrovaná terénní služba – OSOBNÍ ASISTENCE.
Službu osobní asistence v Karlovarském kraji nabízí léty a praxí prověřená Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o. p. s. v Sokolově. Ta se věnuje péči o člověka v domácím přirozeném prostředí. Osobní asistenti pomáhají např. s hygienou, sebeobsluhou, nákupy, podáváním jídla a pití, vařením. Také doprovází osoby se sníženou soběstačností k lékaři, na úřady. Nebo naopak jsou u člověka upoutaného na lůžko a pomáhají i se čtením, psaním, mytím na lůžku atd. Důležitou součástí osobní asistence je umění komunikovat, ať už s jedinci s postižením sluchu či řeči. Také nevidomí se stávají klienty této sociální služby.
Osobní asistenti – pracovníci v přímé péči vždy respektují důstojnost každého člověka. Každý klient má svůj čas, ve kterém se konají tzv. úkony péče o jeho osobu. Úkony se uskutečňují na místě určeném klientem.
Laicky můžeme říci, že pracovníci v přímé péči-osobní asistenti jsou prodlouženou rukou klienta. Dle vyjádření ředitelky organizace p. Dany Janurové a vedoucí sociální služby Bc. Dany Kábrtové se v poslední době velice často stává, že se o tuto problematiku zajímají spíše příbuzní potencionálních klientů než klienti samotní, kteří by uvítali možnost svěřit do péče osobní asistence své blízké. Službu vyhledávají i samotní budoucí klienti. Vítají individuální a flexibilní přístup k nim samým. Možnost rozhodování sám o sobě je samozřejmostí. Sociální služby se v dnešní době potýkají nejen s nedostatkem financí, ale i s jinými dalšími problémy. Jedním z nich je nedostatek pracovníků v praxi a vůle pomáhat, nedostatek empatie a porozumění problémům stáří. Stává se, že rodina hodnotí službu z pozice peněz, a ne z toho, co kladného to osobě blízké přináší.
A co jiného dodat?
Přání a poselství do budoucna. Snad jen, aby byli klienti spokojení s péčí u všech sociálních služeb. Vždy jde o člověka samotného a řešení nepříznivé situace může potkat každého z nás.

(Článek který vyšel v Krajských listech 2/2020)