O nás

Vize organizace

Chceme, aby se šířilo dobré jméno naší organizace a aby si nás i v budoucnu zájemci o sociální službu vybrali pro péči o sebe. Naší snahou je zvyšovat spokojenost klientů perfektním výkonem služby Osobní asistence. Chceme aby naše služba poskytovala klientům pocit bezpečí, naděje, sounáležitosti a možnosti prodloužit setrvání klienta v domácím prostředí.

Poslání organizace

Našim posláním je vhodně poskytovat pomoc člověku, který se nachází v nějaké nepříznivé sociální situaci formou služby Osobní asistence.

Hodnoty organizace

Motto:,,Starající se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní“

,,I lidé s handicapem mohou plnohodnotně žít“

 

 

Respekt a úcta ke každému jedinci: Náleží každému, bez předsudků

Otevřenost: Jsme otevřeni novým věcem, příležitostem a dialogům. Jsme naslouchající a stále se vzdělávající.

Sounáležitost: Spolu s druhými a pro druhé, společně aktivně prožít další hodiny a dny. Prožíváme společně s klienty radost i smutek, naděje i obavy, vděk i beznaděj.

Nadšení: Dokážeme pracovat s nadšením a chutí. Dáváme do činností své srdce. 

Odhodlanost: Krůček po krůčku vytváříme obraz světa, jakým ho chceme mít. Posouváme si hranice svého já.


20 let organizace Agentury osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naše tabule v jedné z výloh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat-my pracovníci v Agentuře osobní asistence o.p.s. Sokolov za všechna proběhlá akreditovaná školení, která byla sjednána a uskutečněna p. Mgr. Helenou Pressfreund. Spolupracujeme již několik let a p. Helenka je vždy velice příjemná, milá a vstřícná. Školení jsou na velmi profesionální úrovni, ať už přímo od p. Helenky nebo od ní sjednaných školitelů. Jsme velice rádi za zatím proběhlou spolupráci. Vždy získáme nové informace, nebo oprášíme dosavadní. Těší nás příjemná atmosféra, pozitivní myšlení i způsob předávání a upevňování informací. Informace si mnohdy můžeme na místě i ověřit praxí, a to je úplně nejlepší způsob výuky. Také se účastníci nebojí zapojit do nastavené podnětné diskuze, kde si i vzájemně ověřujeme různé druhy informací. Proběhlá školení jsou už naším dlouholetým plánem do zapojení k motivaci školících se pracovníků.
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Dana Janurová, ředitelka organizace
Bc. Dana Kábrtová, vedoucí sociální služby
a kolektiv pracovníků


Žít doma i přes svůj špatný zdravotní či psychický stav, aneb důstojná
pomoc s péčí nejen o stárnoucí generaci našich rodičů
Každý z nás se jednou bude dříve či později potýkat se sníženou soběstačností ať už u sebe nebo u někoho ve svém okolí. Nejlépe je zjistit, zda člověk, který je odkázán na pomoc v péči o svou osobu, může a chce žít doma co nejdéle a mít jakýsi v uvozovkách plnohodnotný život, jaký měl v dřívějším životním období.
V tomto čase rozhodování lidé zvažují, zda ještě vůbec chtějí dál proplouvat životem. U mnohých převládá názor, že jsou už rodině na obtíž a zda vůbec má cenu žít dále, za určitých podmínek a přizpůsobení se jejich věkovému nebo zdravotnímu omezení.
Pro pečující osoby je mnohdy těžké se přizpůsobit různým situacím, kdy dochází ke konfliktům a rozporům jak ve vnějším prostoru vůči pečované osobě, tak i u vnitřního rozpoložení u pečující osoby. Odráží se zoufalost nad osobou, o kterou pečují, pocit nepochopení, pocity nejistoty a také vůbec sounáležitosti s okolím. Pečující se setkávají u svých bližních nejen s vděkem, úsměvem, ale i s agresí, odmítáním a obrannými mechanismy, které člověka neposouvají vpřed.
Pro tyto potřeby, ať už z hlediska základních potřeb člověka, tak i z hlediska morálního a sociálního statutu, jsou v Karlovarském kraji nabízeny služby sociálního charakteru. Jednou z těchto služeb je registrovaná terénní služba – OSOBNÍ ASISTENCE.
Službu osobní asistence v Karlovarském kraji nabízí léty a praxí prověřená Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o. p. s. v Sokolově. Ta se věnuje péči o člověka v domácím přirozeném prostředí. Osobní asistenti pomáhají např. s hygienou, sebeobsluhou, nákupy, podáváním jídla a pití, vařením. Také doprovází osoby se sníženou soběstačností k lékaři, na úřady. Nebo naopak jsou u člověka upoutaného na lůžko a pomáhají i se čtením, psaním, mytím na lůžku atd. Důležitou součástí osobní asistence je umění komunikovat, ať už s jedinci s postižením sluchu či řeči. Také nevidomí se stávají klienty této sociální služby.
Osobní asistenti – pracovníci v přímé péči vždy respektují důstojnost každého člověka. Každý klient má svůj čas, ve kterém se konají tzv. úkony péče o jeho osobu. Úkony se uskutečňují na místě určeném klientem.
Laicky můžeme říci, že pracovníci v přímé péči-osobní asistenti jsou prodlouženou rukou klienta. Dle vyjádření ředitelky organizace p. Dany Janurové a vedoucí sociální služby Bc. Dany Kábrtové se v poslední době velice často stává, že se o tuto problematiku zajímají spíše příbuzní potencionálních klientů než klienti samotní, kteří by uvítali možnost svěřit do péče osobní asistence své blízké. Službu vyhledávají i samotní budoucí klienti. Vítají individuální a flexibilní přístup k nim samým. Možnost rozhodování sám o sobě je samozřejmostí. Sociální služby se v dnešní době potýkají nejen s nedostatkem financí, ale i s jinými dalšími problémy. Jedním z nich je nedostatek pracovníků v praxi a vůle pomáhat, nedostatek empatie a porozumění problémům stáří. Stává se, že rodina hodnotí službu z pozice peněz, a ne z toho, co kladného to osobě blízké přináší.
A co jiného dodat?
Přání a poselství do budoucna. Snad jen, aby byli klienti spokojení s péčí u všech sociálních služeb. Vždy jde o člověka samotného a řešení nepříznivé situace může potkat každého z nás.

(Článek který vyšel v Krajských listech 2/2020)