Ceník služeb

Ceník za poskytování sociální služby osobní asistence

V rámci sociální služby – osobní asistence dle § 39, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zajištěny tyto základní úkony:

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC

 3. Pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla nebo pití

 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • Nákupy a běžné pochůzky

 5. Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

 • Pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • Pomoc při upevňování kontaktu s rodinou, podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 •  6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Cena za poskytnutí sociální služby:

Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence je dána novelizací vyhl. č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Nižší částka dle zákona je vyžadována pouze u těch klientů, kde prokazatelně výše jejich finančních prostředků neodpovídá možnosti platby plné částky dané zákonem.

Pokud zajištění služby netrvá celou hodinu, úhrada je poměrně snížena.

Nízký příjem finančních prostředků

( např.klient sám ve své domácnost) 110.- Kč za 1 hodinu péče

Vyšší příjem finančních prostředků

(např.klient nežije ve své domácnosti sám) 130.- Kč za 1 hodinu péče

Dana Janurová

ředitelka

S účinností od 1.1..2014

Aktualizace 21.8.2018, účinnost od 1.9.2018